Skip to main content

Reglugerð

Reglugerð Sjúkrasjóðs Flugfreyjufélags Íslands

1. gr. Nafn og heimili

1.1 Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Flugfreyjufélags Íslands, skammstafað Sjúkrasjóður FFÍ og er stofnaður með tilvísun til laga nr. 19 frá 1. maí 1979.

1.2 Sjúkrasjóður FFÍ er eign Flugfreyjufélags Íslands. Heimili hans og varnarþing er í því sveitarfélagi sem starfstöð FFÍ er hverju sinni.

2. gr. Verkefni og aðild

2.1 Verkefni sjóðsins er að veita sjóðfélögum Sjúkrasjóðs FFÍ fjárhagsaðstoð í veikinda- og slysatilvikum.

2.2 Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að forvörnum sem snerta öryggi og heilsufar sjóðfélaga.

2.3 Sjóðfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins skv. 9. gr. þessarar reglugerðar.

3. gr. Tekjur

3.1 Tekjur sjóðsins eru skv. 7. gr laga nr. 19, 1. maí 1979, samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.

3.2 Vaxtatekjur og annar arður.

3.3 Gjafir, framlög og styrkir.

3.4 Aðrar tekjur sem aðalfundur FFÍ eða stjórn sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

4. gr. Stjórn og rekstur

4.1 Stjórn FFÍ skipar 3 aðila í stjórn sjúkrasjóðs og einn til vara.  Stjórnarmenn skulu vera félagar í FFÍ. Stjórnarmönnum FFÍ er heimil seta í stjórn sjóðsins.

4.2 Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins.

4.3. Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslulögum.

4.4 Skrifstofa FFÍ annast fjárreiður og hefur umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum FFÍ.

4.5 Iðgjaldagreiðslur til sjóðsins skulu vera skráðar á nafn hvers sjóðfélaga.

5. gr. Reikningar og endurskoðun

5.1 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund FFÍ.

5.2 Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.

5.3 Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12 gr. þessarar reglugerðar.

5.4 Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3 mg. 44 gr. laga ASÍ eins og þær eru á hverjum tíma.

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1 Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikingar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.

6.2 Fimmta hvert ár, að minnsta kosti, skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.

6.3 Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. gr. 12 og 13 þessarar reglugerðar.

6.4 Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund FFÍ tillögur að breytingum á reglugerð þessari, sem tryggja að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

7. gr. Ávöxtun og rekstur

7.1 Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:

a) Í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs.
b) Með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum.
c) Í bönkum eða sparisjóðum.
d) Í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins.
e) Á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11. gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ.

8. gr. Ráðstöfun fjármuna

8.1 Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni. Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megin tilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. a, b og c lið gr. 7.1. þessarar reglugerðar.

9. gr. Réttur til styrkveitinga

9.1 Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr. þessarar reglugerðar.

9.2 Einungis þeir sem sannanlega er greitt af til sjúkrasjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjúkrasjóðsins, þegar réttur til aðstoðar myndast og þegar þjónusta eða vara var keypt sem uppfyllti skilyrði reglugerðar þesarar. Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða styrki samkvæmt 12. grein „Styrkveitingar“ og 13. grein „Forvarna- og endurhæfingastyrkir“, þó að undanskilinni grein 13.2, til sjóðsfélaga næstu 12 mánuði eftir starfslok vegna aldurs eða örorku, enda hafi hann við starfslokin verið sjóðsfélagi og greitt hafi verið af til sjóðsins í a.m.k. 5 ár þar á undan. Sjúkradagpeningar eru þó ekki greiddir lengur en í þrjá mánuði eftir starfslok vegna aldurs.

9.3 Þeir sem greitt hefur verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði.

9.4 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslur til sjóðsins, sbr. 10. gr. á hann rétt á styrkveitingu.

9.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

10. gr. Samskipti sjúkrasjóða

10.1 Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum, sem þar gilda, eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðum.

10.2 Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

11. gr. Geymd réttindi

11.1 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.

11.2 Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

12. gr. Styrkveitingar

12.1 Tilgangur sjúkra- og slysadagpeninga er að bæta sjóðsfélaga upp launatap sem hann verður fyrir sökum veikinda eða slyss, að því marki sem reglugerð þessi heimilar. Sinni sjóðsfélagi annarri vinnu eða eigin rekstri koma þær greiðslur til frádráttar við útreikning sjúkradagpeninga, eftir því sem við á. Sama gildir um arðgreiðslur, fjármagnstekjur og aðrar sambærilegar greiðslur.

Sé sjóðsfélagi í aukastarfi eða eigin rekstri ber honum skylda til að veita FFÍ upplýsingar um tekjur sínar og framvísa viðeigandi gögnum sé þess óskað.

12.2 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum, að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga skulu ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Hámarks bótafjárhæð á mánuði er 650.000.- fyrir skatt. Dagpeningar skulu greiddir að hámarki í 12 mánuði samanlagt á hverju 24 mánaða tímabili, en þó aldrei lengur en veikindi eða óvinnufærni varir. Sjúkradagpeningar eru veittir samkvæmt ávinnsluréttindum, þ.e. fjöldi greiddra mánaða getur aldrei verið meiri en fjöldi greiddra iðgjalda. Sjúkradagpeningar greiðast einungis þegar um sannarlegan tekjumissi/launatap er að ræða. Ekki er heimilt að greiða sjúkradagpeninga samhliða námi sem hefst eftir að bótatímabil er hafið.

12.3 Dagpeningar greiðast í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Hámarks bótafjárhæð á mánuði er 650.000.- fyrir skatt. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og /eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.

12.4 Dagpeningar greiðast í 90 daga (3 mánuði), vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltal þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af síðustu 6 mánuði. Hámarks bótafjárhæð á mánuði er 650.000.- fyrir skatt.

12.5 Eingreiddar dánarbætur greiðast við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 360.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans. Heimilt er að greiða eftirlifandi foreldrum sjóðfélaga þessar dánarbætur eigi hann ekki maka og/eða börn. Bótafjárhæð miðast við vísitölu neysluverðs pr. 01.01.2017 og tekur sömu breytingum og hún.

12.6 Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. gr. 12.2, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1% er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

12.7 Dagpeninga skv. gr. 12.2, 12.3 og 12.4 er heimilt að miða við 80% af meðaltali heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu.

12.8 Réttur skv. gr. 12.2, 12.3 og 12.4 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum lýkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.

12.9 Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

13. gr. Forvarna- og endurhæfingastyrkir

13.1 Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðfélaga í formi forvarna- og endurhæfingjastyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar skv. gr. 13.2 til 13.18. þessarar reglugerðar.

Alltaf skal fylla út umsókn á þar til gerðum eyðublöðum/formum frá FFÍ þegar sótt er um styrk úr sjúkrasjóði. Umsókn ber að fylgja löggild vottorð, þar sem við á, og löggildar greiðslukvittanir eða reikningar. Greiðslukvittanir og reikningar mega aldrei vera eldri en 12 mánaða. Aldrei er greitt meira en útlögðum kostnaði félagsmanns nemur, gjafakort teljast ekki útlagður kostnaður.

Aldrei er veittur hærri styrkur en sem nemur 80% af útlögðum kostnaði félagsmanns. Viðmiðunarupphæðir í greinum 13.4 – 13.18 tilgreina hámarksupphæðir styrkja, að því gefnu að hlutfallið fari ekki yfir 80% af útlögðum kostnaði.

Forvarna- og endurhæfingastyrkir eru veittir samkvæmt ávinnsluréttindum. þar sem eru tilgreindar kvaðir varðandi fjölda styrkja per tímabil verður að vera samræmi við fjölda greiddra iðgjalda.

13.2 Krabbameinsskoðun; legháls- og brjóstakrabbamein

Sjóðnum er heimilt að greiða fyrir legháls- og brjóstakrabbameinsskoðanir, að hámarki 5000.- krónur fyrir hvert skipti.

Komi til framhaldsskoðunar vegna fyrri brjóstaskoðunar og/eða leghálsskoðunar er sjóðnum heimilt að greiða þann kostnað, þó að hámarki kr. 10.000.-

F/f sem láta af störfum 60 ára eða eldri halda réttindum sjúkrasjóðs skv. þessari grein í 10 ár eftir starfslok.

13.3 Krabbameinsskimun í ristli, blöðruhálskirtli og húðkrabbamein

Sjóðnum er heimilt að greiða fyrir ristilskrabbameinsskimun. Hámarksstyrkur er 25.000.- á hverju 60 mánaða tímabili.

Sjóðnum er heimilt að greiða fyrir leit að krabbameini í blöðruhálskirtli. Hámarksstyrkur er 20.000.- á hverju 48 mánaða tímabili.

Vegna leitar að húðkrabbameini er sjóðnum heimilt að greiða fyrir skoðun hjá húðsjúkdómalækni. Hámarksstyrkur er 6.500.- krónur.

F/f sem láta af störfum 60 ára eða eldri halda réttindum sjúkrasjóðs skv. þessari grein í 10 ár eftir starfslok.

13.4 Sjúkraþjálfun/nudd og endurhæfing (hnykk- og nálastungulækningar, heilsunudd, osteópata- höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð)

Sjóðnum er heimilt að endurgreiða allt að kr. 5.000,- í hvert skipti af hlut sjúklings fyrir sjúkraþjálfun, sjúkranudd og endurhæfingu vegna hnykklækninga hjá kírópraktor, nálastungulækninga, hefðbundins heilsunudds, osteópatameðferðar og meðferðar hjá höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferðaraðila. Greitt er að hámarki kr. 60.000,- á hverju 12 mánaða tímabili.

13.5 Sálfræði-, félags- og fjölskylduráðgjöf

Vegna meðferðar hjá sálfræðingi, geðhjúkrunarfræðingi, félags- eða fjölskylduráðgjafa er sjóðnum heimilt að greiða helming þeirrar upphæðar sem greidd var fyrir meðferðartíma. Hámarksendurgreiðsla er kr. 60.000.- á hverju 12 mánaða tímabili.

13.6 Endurhæfing á heilsustofnun

Vegna endurhæfingar á Heilsustofnun NLFÍ eða annarri sambærilegri og viðurkenndri heilsustofnun er sjóðnum heimilt að greiða kr. 2000,- á dag í allt að 4 vikur á hverju 48 mánaða tímabili. Hámarksendurgreiðsla er kr. 56.000.-

13.7 Glasa-, smásjár-, og tæknifrjóvgun

Sjóðnum er heimilt að styrkja sjóðfélaga vegna glasa-, smásjár- eða tæknifrjóvgunarmeðferðar í allt að 2 skipti. Hámarksstyrkur er kr. 60.000.- í hvort skipti.

13.8 Ættleiðing

Heimilt er að veita styrk vegna ættleiðingar barns í eitt skipti.  Styrkupphæðin nemur allt að kr. 50.000.-

13.9 Laser/Lasik augnaðgerð

Heimilt er að veita styrk vegna laser/lasik augnaðgerðar. Greiddur er styrkur að hámarki kr. 50.000.- fyrir aðgerð einu sinni á hvoru auga eða kr. 100.000.- á báðum augum.

13.10 Augnsteinaaðgerð

Sjóðnum er heimilt að veita styrk einu sinni á hvoru auga vegna augnsteinaaðgerðar. Greiddur er hlutur sjúklings, sem sannanlega ekki er niðurgreiddur að fullu hjá Tryggingarstofnun Ríkisins. Upphæð styrks skal vera að hámarki kr. 50.000.- fyrir hvort auga eða kr. 100.000.- fyrir bæði augu.

13.11 Gleraugu og heyrnartæki

Sjóðnum er heimilt að styrkja sjóðsfélaga til gleraugnakaupa einu sinni á hverju 36 mánaða tímabili að hámarki kr. 50.000.-.

Sjóðnum er heimilt að styrkja sjóðsfélaga til kaupa á heyrnartækjum einu sinni á hverju 48 mánaða tímabili. Styrkur er veittur fyrir greiðsluhluta sjúklings sem sannanlega er ekki niðurgreiddur að fullu hjá Tryggingarstofnun Ríkisins. Hámarksstyrkur er kr. 60.000.- fyrir hvort eyra eða kr. 120.000.- fyrir bæði eyru.

13.12 Linsur

Sjóðnum er heimilt að styrkja sjóðsfélaga til linsukaupa einu sinni á hverju 24 mánaða tímabili. Hámarksstyrkur er 10.000.-.

13.13 Stoðkerfið

Sjóðurinn styrkir sjóðfélaga til stoðkerfisaðgerða, sem sannanlega ekki eru niðurgreiddar að fullu hjá Tryggingarstofnun Ríkisins. Hámarksstyrkur er 50.000.-

13.14 Æðahnútaaðgerð

Heimilt er að styrkja sjóðfélaga einu sinni vegna æðahnútaaðgerðar á fótleggjum, sem sannanlega er ekki niðurgreidd að fullu hjá Tryggingastofnun ríkisins. Hámarksstyrkur er kr. 35.000.-

13.15 Fótaaðgerð

Sjúkrasjóði er heimilt að greiða fyrir tvö meðferðarskipti hjá löggiltum fótaaðgerðarfræðingi á hverjum 12 mánuðum, þó að hámarki kr. 7.000.- fyrir skiptið.

13.16 Sjúkrasokkabuxur og sjúkrasokkar

Sjóðnum er heimilt að greiða kaupverð sjúkrasokkabuxna/sjúkrasokka einu sinni á hverju 24 mánaða tímabili. Hámarksupphæð er kr. 16.500.-

13.17 Áfengis- og vímuefnameðferð

Sjóðnum er heimilt að styrkja sjóðfélaga vegna áfengis- og vímuefnameðferðar einu sinni, komi greiðsla eða styrkur ekki annars staðar frá.  Hámarksstyrkur er kr. 30.000.-

13.18  Dánarbætur

Sjóðnum er heimilt að greiða dánarbætur allt að upphæð kr. 200.000.- vegna andláts barns sjóðfélaga undir 22 ára aldri. Með umsókn skal fylgja dánarvottorð ásamt reikningum fyrir útlögðum kostnaði við útför. Framvísa þarf gögnum og reikningum innan 12 mánaða frá andláti.

13.19 Úrskurður stjórnar

Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að fara yfir allar umsóknir og úrskurða um réttmæti greiðslu styrkja skv. gr. 13.

13.20 Skuldbindingar og úttektir

Við ráðstöfun fjármuna skv. gr. 13 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt.

14. gr. Lausn frá greiðsluskyldu

14.1 Ef farsóttir geysa getur stjórn sjóðsins leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur stjórn sjóðsins ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

15. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

15.1 Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu FFÍ og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.

15.2 Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun.

15.3 Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.

15.4 Umsóknum um styrki skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggi réttmæti greiðslna.

16. gr. Fyrning bótaréttar

16.1 Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr. 12 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnaðist.

16.2 Réttur til styrkja úr sjúkrasjóði skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því að réttur stofnaðist.

17. gr. Missir réttinda

17.1 Sá sem reynir að sækja sér greiðslu úr  sjóðnum með því að gefa rangar eða villandi upplýsingar eða leynir upplýsingum um hagi sína missir rétt sinn til greiðslna.  Heimilt er að endurkrefja viðkomandi um alla þá fjárhæð sem um ræðir.

18. gr. Endurgreiðsla iðgjalda

18.1 Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

19. gr. Upplýsingaskylda

19.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins, s.s. með rafrænum hætti gegnum smáforrit og/eða á heimasíðu félagsins.

20. gr. Breyting á fjárhæðum og styrkjum

20.1 Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir aðalfund FFÍ breytingar á almennum reglum um fjárhæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir.

21.gr. Breytingar á reglugerðinni

21.1 Breytingar á reglugerð þessari verða aðeins gerðar á aðalfundi FFÍ  enda hafi þeirra verið getið í fundarboði.  Til að breytingarnar nái fram að ganga þurfa ⅔ hlutar fundarmanna að samþykkja þær.

21.2 Breytt reglugerð skal send á skrifstofu ASÍ að afloknum aðalfundi FFÍ.

 

Breytingar lagðar fram og samþykktar á aðalfundi 14. maí 2024, endurútgefið í júní 2024