Reglugerð sjúkrasjóðs

 

REGLUGERÐ SJÚKRASJÓÐS

FLUGFREYJUFÉLAGS ÍSLANDS

1. gr. Nafn og heimili

1.1 Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Flugfreyjufélags Íslands, skammstafað Sjúkrasjóður FFÍ og er stofnaður með tilvísun til laga nr. 19 frá 1. maí 1979.

1.2 Sjúkrasjóður FFÍ er eign Flugfreyjufélags Íslands. Heimili hans og varnarþing er í því sveitarfélagi sem starfstöð FFÍ er hverju sinni.

2. gr. Verkefni og aðild

2.1 Verkefni sjóðsins er að veita sjóðfélögum Sjúkrasjóðs FFÍ fjárhagsaðstoð í veikinda- og slysatilvikum.

2.2 Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að forvörnum sem snerta öryggi og heilsufar sjóðfélaga.

2.3 Sjóðfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins skv. 9. gr. þessarar reglugerðar.

3. gr. Tekjur

3.1 Tekjur sjóðsins eru skv. 7. gr laga nr. 19, 1. maí 1979, samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.

3.2 Vaxtatekjur og annar arður.

3.3 Gjafir, framlög og styrkir.

3.4 Aðrar tekjur sem aðalfundur FFÍ eða stjórn sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

4. gr. Stjórn og rekstur

4.1 Stjórn FFÍ skipar 3 aðila í stjórn sjúkrasjóðs og einn til vara.  Stjórnarmenn skulu vera félagar í FFÍ. Stjórnarmönnum FFÍ er heimil seta í stjórn sjóðsins.

4.2 Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins.

4.3. Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslulögum.

4.4 Skrifstofa FFÍ annast fjárreiður og hefur umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum FFÍ.

4.5 Iðgjaldagreiðslur til sjóðsins skulu vera skráðar á nafn hvers sjóðfélaga.

5. gr. Reikningar og endurskoðun

5.1 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund FFÍ.

5.2 Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.

5.3 Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12 gr. þessarar reglugerðar.

5.4 Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3 mg. 44 gr. laga ASÍ eins og þær eru á hverjum tíma.

 

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1 Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikingar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.

6.2 Fimmta hvert ár, að minnsta kosti, skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.

6.3 Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. gr. 12.3, 12.4 og 13.2 til 13.16 þessarar reglugerðar.

6.4 Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund FFÍ tillögur að breytingum á reglugerð þessari, sem tryggja að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

7. gr. Ávöxtun og rekstur

7.1 Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:
a) Í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs.
b) Með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum.
c) Í bönkum eða sparisjóðum.
d) Í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins.
e) Á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11. gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ.


8. gr. Ráðstöfun fjármuna

8.1 Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni. Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megin tilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. a, b og c lið gr. 7.1. þessarar reglugerðar.

9. gr. Réttur til styrkveitinga

9.1 Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr. þessarar reglugerðar.

9.2 Einungis þeir sem sannanlega er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast. Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða styrki samkvæmt 12. grein "Styrkveitingar" og 13. grein "Forvarna- og endurhæfingastyrkir", þó að undanskilinni grein 13.2, til sjóðsfélaga næstu 12 mánuði eftir starfslok vegna aldurs eða örorku, enda hafi hann við starfslokin verið sjóðsfélagi og greitt hafi verið af til sjóðsins í a.m.k. 5 ár þar á undan. Sjúkradagpeningar eru þó ekki greiddir lengur en í þrjá mánuði eftir starfslok vegna aldurs.

9.3 Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði.

9.4 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslur til sjóðsins, sbr. 10. gr. á hann rétt á styrkveitingu.

9.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

10. gr. Samskipti sjúkrasjóða

10.1 Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum, sem þar gilda, eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðum.

10.2 Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

11. gr. Geymd réttindi

11.1 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.

11.2 Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

12. gr. Styrkveitingar

12.1 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum, að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga skulu ekki nema lægri fjárhæð en meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Dagpeningar skulu greiddir að hámarki í 12 mánuði samanlagt á hverju 24 mánaða tímabili, en þó aldrei lengur en veikindi eða óvinnufærni varir.

12.2 Dagpeningar í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð en að meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og /eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.

12.3 Dagpeningar í 90 daga (3 mánuði), vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð en meðaltal þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af síðustu 6 mánuði.

12.4 Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 263.054.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans undir 22 ára aldri. Heimilt er að greiða eftirlifandi foreldrum sjóðfélaga þessar dánarbætur eigi hann ekki maka og/eða börn undir 22 ára aldri. Bótafjárhæð miðast við launavísitölu pr 1.4.2012 og tekur sömu breytingum og hún. Dánarbætur þessar greiðast ekki eigi maki sjóðfélaga og börn hans undir 22 ára aldri, eða foreldrar ef við á, rétt til greiðslu úr almennri líftryggingu sem keypt er af launagreiðanda skv. ákvæði ráðningarsamnings eða kjarasamnings enda sé sú bótafjárhæð umfram lágmarksfjárhæð skv. reglugerð þessari.

12.5 Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. gr. 12.1, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1% er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

12.6 Dagpeninga skv. gr. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu.

12.7 Réttur skv. gr. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum lýkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.

13. gr. Forvarna- og endurhæfingastyrkir

13.1 Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðfélaga í formi forvarna- og endurhæfingjastyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar skv. gr. 13.2 til 13.18. þessarar reglugerðar.

13.2 Krabbameinsskoðun

Sjóðnum er heimilt að greiða fyrir krabbameinsskoðun á Leitarstöð Krabbameinsfélagsins, sem fram fer annað hvert ár, gegn framvísun starfsmannaskírteinis.
Einnig er sjóðnum heimilt að greiða sama kostnað vegna samskonar skoðunar hjá lækni. Komi til framhaldsskoðunar á Leitarstöð Krabbameinsfélagsins vegna fyrri brjóstaskoðunar og 
eða leghálsskoðunar er sjóðnum heimilt að greiða þann kostnað, þó að hámarki kr. 10.000.- á hverju tólf mánaða tímabili. Framvísa þarf reikningum, vottorði og/eða tilvísun.

F/f sem láta af störfum 60 ára eða eldri halda réttindum sjúkrasjóðs skv. þessari grein í 10 ár eftir starfslok.

13.3 Krabbameinsskimun í ristli, blöðruhálskirtli og húðkrabbamein

Sjóðnum er heimilt að greiða fyrir ristilskrabbameinsskimun eftir 40 ára aldur. Greitt er fyrir hlut sjúklings, að hámarki kr. 25.000.- á hverju 60 mánaða tímabili.

Sjóðnum er heimilt að greiða fyrir leit að krabbameini í blöðruhálskirtli eftir 50 ára aldur. Greitt er fyrir hlut sjúklings, að hámarki kr. 20.000.- á hverju 48 mánaða tímabili.

Vegna leitar að húðkrabbameini er sjóðnum heimilt að greiða fyrir eina skoðun hjá húðsjúkdómalækni á hverju 12 mánaða tímabili. Greitt er fyrir hlut sjúklings gegn framvísun reiknings, þó að hámarki kr. 5.900.-

13.4 Sjúkraþjálfun/nudd og endurhæfing (hnykk- og nálastungulækningar, heilsunudd, osteópata- höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð)

Sjóðnum er heimilt að endurgreiða allt að kr. 4.000,- í hvert skipti af hlut sjúklings fyrir sjúkraþjálfun, sjúkranudd og endurhæfingu vegna hnykklækninga hjá kírópraktor, nálastungulækninga, hefðbundins heilsunudds, osteópatameðferðar og meðferðar hjá höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferðaraðila gegn framvísun reiknings. Greitt er að hámarki kr. 80.000,- á hverju 12 mánaða tímabili.

13.5 Sálfræði-, félags- og fjölskylduráðgjöf

Vegna meðferðar hjá sálfræðingi, geðhjúkrunarfræðingi, félags- eða fjölskylduráðgjafa er sjóðnum heimilt að endurgreiða allt að kr. 4.000,- af kostnaði sjóðsfélaga í hvert skipti að hámarki 10 skipti á hverju 12 mánaða tímabili gegn framvísun kvittana. Hámarksendurgreiðsla er kr. 40.000.- Meðferð skal falla undir löggildingu viðkomandi starfsstéttar.

13.6 Endurhæfing á heilsustofnun

Vegna endurhæfingar á Heilsustofnun NLFÍ eða annarri sambærilegri og viðurkenndri heilsustofnun er sjóðnum heimilt að greiða kr. 2000,- á dag í allt að 4 vikur á hverju 48 mánaða tímabili gegn framvísun kvittana og vottorðs. Hámarksendurgreiðsla er kr. 56.000.-

13.7 Glasa-, smásjár-, og tæknifrjóvgun

Sjóðnum er heimilt að styrkja sjóðfélaga vegna glasa-, smásjár- eða tæknifrjóvgunarmeðferðar í allt að 2 skipti. Hámarksstyrkur er kr. 50.000.- í hvort skipti. Kvittun fyrir greiðslu þarf að fylgja. Kvittunin má ekki vera eldri en 12 mánaða gömul þegar sótt er um styrk.

13.8 Ættleiðing

Heimilt er að veita styrk vegna ættleiðingar barns í eitt skipti.  Styrkupphæðin nemur allt að kr. 50.000.- Gögn vegna ættleiðingar verða að fylgja sem og upplýsingar um kostnað vegna hennar. Gögnum þarf að skila innan 12 mánaða frá því að ættleiðing á sér stað.

13.9 Laser/Lasik augnaðgerð

Heimilt er að veita styrk, einu sinni, vegna laser/lasik augnaðgerðar. Greiddur er styrkur að hámarki kr. 50.000.- fyrir aðgerð á öðru auga eða kr. 100.000.- á báðum augum. Framvísa þarf kvittunin og má hún ekki vera eldri en 12 mánaða gömul þegar sótt er um styrk.

13.10 Augnsteinaaðgerð

Sjóðnum er heimilt að veita styrk einu sinni vegna augnsteinaaðgerðar. Greiddur er hlutur sjúklings, sem sannanlega ekki eru niðurgreiddar að fullu hjá Tryggingarstofnun Ríkisins. Upphæð styrks skal vera að hámarki kr. 50.000.- fyrir hvert auga eða kr. 100.000.- fyrir bæði augu. Framvísa þarf reikningi og má hann ekki vera eldri en 12 mánaða gömul þegar sótt er um styrk.

13.11 Gleraugu

Sjóðnum er heimilt að styrkja sjóðsfélaga til gleraugnakaupa einu sinni á hverju 48 mánaða tímabili að hámarki kr. 60.000.-. Styrkurinn verður aðeins veittur hafi breyting á sjónstyrk sannanlega átt sér stað á tímabilinu. Framvísa skal vottorði frá augnlækni eða sjóntækni um breytingu á sjónstyrk auk reiknings. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða gamall þegar sótt er um styrkinn.

13.12 Linsur

Gegn framvísun reiknings er sjóðnum heimilt að styrkja sjóðsfélaga til linsukaupa einu sinni á hverju 24 mánaða tímabili að hámarki kr. 10.000.-. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða gamall þegar sótt er um styrk.

13.13 Stoðkerfið

Sjóðurinn styrkir sjóðfélaga til aðgerða vegna stoðkerfisvandamála, sem sannanlega ekki eru niðurgreiddar að fullu hjá Tryggingarstofnun Ríkisins, um 75% af hlut sjúklings, þó að hámarki 50.000,- kr. gegn framvísun reiknings og vottorðs frá lækni. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða gamall þegar sótt er um styrk.
Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

13.14 Æðahnútaaðgerð

Heimilt er að styrkja sjóðfélaga vegna æðahnútaaðgerðar á fótleggjum, sem sannanlega er ekki niðurgreidd að fullu hjá Tryggingastofnun ríkisins. Greiddur er hluti sjúklings, þó að hámarki kr. 35.000.-. Framvísa þarf reikningi og vottorði frá lækni. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða gamall þegar sótt er um styrk.

13.15 Fótaaðgerð

Gegn framvísun reiknings er sjúkrasjóði heimilt að greiða fyrir tvö meðferðarskipti hjá löggiltum fótaaðgerðarfræðingi á 12 mánaða fresti, þó að hámarki kr. 6.500.-

13.16 Sjúkrasokkabuxur

Gegn framvísun reiknings er sjóðnum heimilt að greiða kaupverð sjúkrasokkabuxna á hverju 24 mánaða tímabili, þó að hámarki kr.16.500.- Fullur styrkur miðast við fullt starf og hlutfallslega við hlutastarf.

13.17 Áfengis- og vímuefnameðferð

Sjóðnum er heimilt að greiða 30% af útlögðum kostnaði sjóðfélaga vegna áfengis- og vímuefnameðferðar að læknisráði í 1 skipti komi greiðsla eða styrkur ekki annars staðar frá.  Hámarksgreiðsla er kr. 30.000.-  Framvísa skal vottorði og reikningum innan 12 mánaða frá útgáfu þeirra.

13.18  Útfararstyrkur

Sjóðnum er heimilt að greiða  útfararstyrk allt að upphæð kr. 200.000.- vegna andláts barns sjóðfélaga undir 22 ára aldri.  Vegna andláts barns skal fylgja dánarvottorð ásamt reikningum fyrir útlögðum kostnaði við útför. Framvísa þarf gögnum og reikningum innan 12 mánaða frá andláti.

13.19 Vottorð og reikningar

Heimili stjórn sjóðsins að veita styrki skv. greinum 13.2- 13.20 ber sjóðfélaga að framvísa löggildum vottorðum, þar sem við á, og reikningum innan 12 mánaða frá útgáfu þeirra. Aldrei er greitt meira en kostnaði nemur.

13.20 Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að fara yfir allar umsóknir og úrskurða um réttmæti greiðslu styrkja skv. gr. 13.2-13.20.

13.21 Við ráðstöfun fjármuna skv. gr. 13.2 til 13.20 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt.

14. gr. Lausn frá greiðsluskyldu

14.1 Ef farsóttir geysa getur stjórn sjóðsins leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur stjórn sjóðsins ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

15. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

15.1 Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu FFÍ og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.

15.2 Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun.

15.3 Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.

15.4 Umsóknum um styrki skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggi réttmæti greiðslna.

16. gr. Fyrning bótaréttar

16.1 Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr. 12.1 og 12.4 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnaðist.

16.2 Réttur til styrkja úr sjúkrasjóði skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því að réttur stofnaðist.

17. gr. Missir réttinda

17.1 Sá sem reynir að sækja sér greiðslu úr  sjóðnum með því að gefa rangar eða villandi upplýsingar eða leynir upplýsingum um hagi sína missir rétt sinn til greiðslna.  Heimilt er að endurkrefja viðkomandi um alla þá fjárhæð sem um ræðir.  

18. gr. Endurgreiðsla iðgjalda

18.1 Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

19. gr. Upplýsingaskylda

19.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins með útgáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.

20. gr. Breyting á fjárhæðum og styrkjum

20.1 Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir aðalfund FFÍ breytingar á almennum reglum um fjárhæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir.

21.gr. Breytingar á reglugerðinni

21.1 Breytingar á reglugerð þessari verða aðeins gerðar á aðalfundi FFÍ  enda hafi þeirra verið getið í fundarboði.  Til að breytingarnar nái fram að ganga þurfa ⅔ hlutar fundarmanna að samþykkja þær.

21.2 Breytt reglugerð skal send á skrifstofu ASÍ að afloknum aðalfundi FFÍ.

Breytingar lagðar fram og samþykktar á aðalfundi FFÍ 13. maí 2015

Reykjavík, maí 2017